Algemene voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Business©ees B.V.

Algemeen

Onder Business©ees B.V. wordt in deze algemene voorwaarden verstaan Business©ees B.V., gevestigd en kantoor houdende te Giethoorn op de Beulakerweg 30 te Giethoorn. Deze leveringsvoorwaarden zijn opgesteld door Business©ees B.V.

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden betekenen de volgende termen:

De opdrachtgever: iedere natuurlijke en/of rechtspersoon, waarmee Business©ees B.V. overleg pleegt dan wel een overeenkomst aangaat in verband met de werkzaamheden die Business©ees B.V. voor die opdrachtgever zal uitvoeren.

De medewerk(st)er: iedere natuurlijke persoon, die door tussenkomst Business©ees B.V. werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van een opdrachtgever.

De werkzaamheden: projectmanagement, beurs- , congres-, en evenementenorganisatie, het verrichten van verkoopondersteunende activiteiten, merchandising, sales, verkoopacties,promoties, conceptontwikkeling, trainingen, interim-management, consultancy en (internet)marketing.

Artikel 2: Toepasselijkheid

1. Door het plaatsen van een opdracht verklaart de opdrachtgever deze voorwaarden te kennen en te aanvaarden.

2. Deze voorwaarden gelden, onder uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Business©ees B.V. en opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk door partijen schriftelijk is afgeweken.

3. Indien enige bepaling uit deze voorwaarden rechtens onverbindend wordt verklaard, laat dit de overige bepalingen onverlet en worden partijen geacht een geldig vervangend beding te zijn overeengekomen dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

Artikel 3: Aanbieding

1. Alle aanbiedingen van Business©ees B.V.zijn steeds vrijblijvend. Een overeenkomst met Business©ees B.V. komt alleen dan tot stand wanneer enerzijds Business©ees B.V. een order en/of opdracht schriftelijk heeft bevestigd en anderzijds de opdrachtgever de opdrachtbevestiging geaccordeerd en aan Business©ees B.V. geretourneerd heeft. Alle eventuele tevoren gemaakte afspraken of toezeggingen welke niet schriftelijk door Business©ees B.V. zijn aanvaard zullen hierdoor automatisch vervallen; eventueel later te maken aanvullende afspraken, welke van de schriftelijke overeenkomst afwijken, zijn slechts geldig, indien zij schriftelijk door Business©ees B.V. zijn bevestigd.

2. Meerwerkzaamheden, te verrichten op verzoek van de opdrachtgever en welke geen deel van de overeenkomst uitmaken, zullen door Business©ees B.V. afzonderlijk aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

3. Business©ees B.V. is niet gebonden aan offertes waarin kennelijke verschrijvingen of telfouten voorkomen. Eventueel vermelde (leverings-) termijnen zijn bij benadering en niet bindend vastgesteld, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De wijze waarop de opdracht zal worden uitgevoerd, wordt in beginsel door Business©ees B.V. bepaald. Business©ees B.V. heeft het recht om indien dat door Business©ees B.V. noodzakelijk ofwel wenselijk wordt geacht, de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door (een) derde(n) te doen laten uitvoeren, alsmede om zich door (een) derde(n) bij de werkzaamheden te laten bijstaan.

Artikel 4: Tarieven

1. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de offerte c.q. opdracht geldende prijzen. Indien zich tussen het tijdstip van offerte en het moment waarop de uit hoofde van een overeenkomst te verrichten werkzaamheden zijn beëindigd, prijsverhogingen mochten voordoen dan wel grote veranderingen in de voorwaarden, bijvoorbeeld tengevolge van verhogingen van rechten en/of accijnzen, loonkosten etc., behoudt Business©ees B.V. zich het recht voor deze verhogingen aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

2. Alle prijsnoteringen zijn exclusief BTW, welke afzonderlijk in rekening zal worden gebracht.

3. Voor elk project worden minimaal 4 aaneengesloten uren per medewerk(st)er van Business©ees B.V. in de projectprijs (door)berekend. Alle door Business©ees B.V. gemaakte kosten inzake de door haar verleende werkzaamheden worden integraal aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Deze kosten kunnen onder meer bestaan uit declaraties van ingeschakelde derden.

4. Bij aanvraag cq. plaatsing van een opdracht 5 werkdagen voor aanvang van een opdracht, behoudt Business©ees zich het recht voor een spoedtoeslag te berekenen van maximaal 50%.

Artikel 5: Facturering en betaling

1. De opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke factuur van Business©ees B.V. binnen veertien dagen na factuurdatum te voldoen. De betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting, schuldvernieuwing of enige andere rechtshandeling die de betalingsverplichting van de opdrachtgever zou kunnen beperken of teniet doen. Betaling geschiedt door storting van het bedrag op een door Business©ees B.V. aangegeven bankrekening.

2. Business©ees B.V. heeft het recht om op basis van de goedgekeurde offerte een voorschot van minimaal 50% door middel van een voorschot factuur, aan opdrachtgever in rekening te brengen. Deze voorschotfactuur dient voor aanvang van het project op de door Business©ees B.V. aangegeven rekening voldaan te zijn.

3. Business©ees B.V. heeft het recht om, indien een opdrachtgever een overeengekomen betalingsregeling niet nakomt, de overeengekomen opdracht niet uit te voeren c.q. voortijdig te beëindigen en alsdan wordt de overeenkomst als door de opdrachtgever geannuleerd beschouwd.

4. Betaling van meerwerk geschiedt zodra dit aan de opdrachtgever in rekening is gebracht en overigens op dezelfde wijze als andere facturen.

5. Indien de opdrachtgever niet tijdig c.q. niet volledig betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in gebreke c.q. verzuim te zijn en zal hij vanaf 14 dagen na factuurdatum zonder nadere ingebrekestelling aan Business©ees B.V. wettelijke rente verschuldigd zijn per maand of een gedeelte van een maand.

6. Ingeval van incasso van een factuur is Business©ees B.V. gerechtigd naast de wettelijke rente buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Artikel 6: Wijziging en annulering

1. Wijzigingen en/of aanvullingen in de overeenkomst komen eerst tot stand na uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Business©ees B.V. Business©ees B.V. behoudt zich het recht voor eventuele kosten die hiermee verband houden aan opdrachtgever door te belasten.

2. Annulering dient per aangetekende post te geschieden. Indien een opdrachtgever de overeenkomst annuleert voor c.q. op de overeengekomen aanvangsdatum van een opdracht is hij als schadevergoeding de volgende annuleringskosten verschuldigd:

– Op de aanvangsdatum van de opdracht c.q. tijdens de opdracht: 100%

– Korter dan 5 werkdagen voor de aanvangsdatum van de opdracht: 100%

– Langer dan 5 doch korter dan 10 werkdagen voor de aanvangsdatum van de opdracht: 75%

– Langer dan 10 doch korter dan 15 werkdagen voor de aanvangsdatum van de opdracht: 50%

– Langer dan 15 doch korter dan 30 werkdagen voor de aanvangsdatum van de opdracht: 10%

Artikel 7: Oproepkrachten/ Partners/ concurrentiebeding

1. De in te zetten oproepkracht(en) en/ of partner(s) wordt/worden gekozen aan de hand van Business©ees B.V. bekende hoedanigheden en vaardigheden van de beschikbare oproepkrachten of partners enerzijds en van de door de opdrachtgever aan Business©ees B.V. verstrekte inlichtingen betreffende op te dragen werkzaamheden anderzijds. Business©ees B.V. is geheel vrij in de keuze van de persoon of personen die Business©ees B.V. de werkzaamheden laat uitvoeren.

2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Business©ees B.V., binnen een tijdvak van één jaar na beëindiging van de tussen hen overeengekomen werkzaamheden/ uitvoering van opdracht, ongeacht om welke reden deze zal zijn beëindigd, met werknemers van Business©ees B.V. en/of derden die werkzaamheden verrichten ten behoeve van Business©ees B.V. een arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd aan te gaan, dan wel op andere wijze direct of indirect werkzaamheden voor de opdrachtgever te laten uitvoeren.

3. Voor iedere overtreding door de opdrachtgever van het in 7.2 gestelde, verbeurt de opdrachtgever een direct opeisbare boete van EURO 1.135,- voor iedere overtreding en EURO 454,- voor iedere dag dat een overtreding voortduurt, zonder dat enige sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist.

Artikel 8: Veiligheid werknemers/verzekeringen

1. De opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor de veiligheid van de door Business©ees B.V. ingeschakelde medewerk(st)er zodanig als redelijkerwijs in verband met de aard en de strekking van de werkzaamheden gevorderd kan worden.

2. Wordt de onder 1. genoemde verplichting niet nagekomen dan is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle schade die de medewerk(st)er van Business©ees B.V. en/of derden dientengevolge lijdt/ lijden.

3. Indien de oproepkracht ten gevolge van het niet nakomen van de verplichting onder 1 genoemd in de uitoefening van zijn werkzaamheden zodanig letsel heeft bekomen dat daarvan de dood het gevolg is, is de opdrachtgever jegens de overblijvende echtgeno(o)t(e), kinderen, ouders of anderen die door zijn arbeid worden onderhouden, verplicht tot volledige schadevergoeding.

4. Opdrachtgever vrijwaart Business©ees B.V. te allen tijde tegen aanspraken zoals neergelegd in artikel 7:658 BW.

5. De opdrachtgever draagt voor eigen risico zorg voor het afsluiten van de in het kader van de uit te voeren werkzaamheden benodigde verzekering(en) ten aanzien van de medewerk(st)er van Business©ees B.V. en/of derden en/of de te gebruiken zaken, waarbij de opdrachtgever ervoor zorg draagt dat de medewerk(st)er van Business©ees B.V. en/of derden en/of de te gebruiken zaken in de betrokken verzekeringspolissen worden meeverzekerd. Op verzoek van Business©ees B.V. zal de opdrachtgever hiervan bewijzen overhandigen.

Artikel 9: Opschorting en ontbinding, weigering

1. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Business©ees B.V. gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 1 maand op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is Business©ees B.V. bevoegd en aan het einde daarvan is zij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

2. Zowel in geval van opschorting als in dat van ontbinding krachtens het eerste lid is Business©ees B.V. gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door haar gereserveerde diensten en goederen, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend.

3. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Business©ees B.V. gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, alsmede wanneer Business©ees B.V. aanwijzingen ontvangt omtrent verminderde kredietwaardigheid van de opdrachtgever, waardoor gerechtvaardigde twijfel kan ontstaan of deze zijn verplichtingen jegens Business©ees B.V. zal kunnen nakomen en voorts in geval van surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, alsook in geval van onder curatele stelling, van toepassing verklaring van de saneringsregeling uit hoofde van de Wet Sanering Natuurlijke Personen of overlijden indien sprake is van een natuurlijk persoon, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is Business©ees B.V. gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomsten voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toegekomen rechten. In al deze gevallen is elke vordering, die Business©ees B.V. op de opdrachtgever heeft, dadelijk en ineens opeisbaar.

4. In geval van opschorting krachtens het derde lid wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de opschorting door Business©ees B.V. bespaarde kosten. In geval van ontbinding krachtens het derde lid wordt de overeengekomen prijs – zo geen voorafgaande opschorting heeft plaatsgevonden – onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van ontbinding door Business©ees B.V. bespaarde kosten en is de opdrachtgever gehouden om het voren omschreven bedrag te betalen. Het bepaalde in bovengenoemd artikel is tevens van toepassing op hetgeen vermeld is in artikel 5.

5. Business©ees B.V. behoudt zich het recht voor opdrachten, waarvan de inhoud in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling, te weigeren of te beëindigen, ook indien de opdracht reeds mocht zijn aanvaard of bevestigd.

6. Business©ees B.V. heeft eveneens te allen tijde het recht opdrachten, waarvan de inhoud in strijd is met de goede naam of met de belangen van Business©ees B.V. te weigeren of te beëindigen. Business©ees B.V. heeft alsdan het recht op volledige vergoeding van reeds voor de actie gemaakte kosten en is alsdan evenmin aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het niet uitvoeren c.q. voortijdig beëindigen van de actie.

Artikel 10: Overmacht

1. Business©ees B.V. is niet aansprakelijk indien en voor zover zij haar verplichtingen niet kan nakomen door een omstandigheid die haar niet kan worden aangerekend. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan elke van de wil van het Business©ees B.V. onafhankelijke omstandigheid – ook al was van deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, een van overheidswege afkondiging van nationale rouw, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand, ziekte, arbeidsongeschiktheid, surséance van betaling of faillissement van de door Business©ees B.V. ingehuurde derden, storingen in de geregelde aanvoer van door derden te leveren goederen, waaronder water en elektriciteit en andere ernstige storingen in het bedrijf van Business©ees B.V. of van diens leveranciers. Van overmacht is tevens sprake indien door Business©ees B.V. ingehuurde derden een beroep op overmacht kunnen doen.

2. Business©ees B.V. zal zich inspannen om ervoor zorg te dragen dat in het kader van de uitvoering van de opdracht gecontracteerde derden zich houden aan de gemaakte afspraken en dat de overeengekomen dienstverlening wordt geleverd. Zonder dat zulks de opdrachtgever het recht geeft tot het vorderen van schadevergoeding of ontbinding, Business©ees B.V. het recht gelijkwaardige derden te contracteren en gelijkwaardige dienstverlening te leveren. Business©ees B.V. zal steeds met opdrachtgever in overleg treden omtrent in dit verband noodzakelijk geachte veranderingen als hiervoor bedoeld.

3. Indien een der partijen bij de overeenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die overeenkomst te voldoen is hij gehouden de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis te stellen.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

1. Business©ees B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade indien deze is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de directie van Business©ees B.V. of haar leidinggevende ondergeschikten. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van werknemers van Business©ees B.V. en/of door deze ingeschakelde derden. Business©ees B.V. is voorts nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte bedrijfsschade. Business©ees B.V. is niet aansprakelijk voor het vervoer in opdracht van Business©ees B.V. of in opdracht van opdrachtgever en/of gebruik van het reclame- en/of actiemateriaal of vervoer van overige zaken in verband met de uitvoering van de werkzaamheden. Actiemateriaal van of afkomstig van de opdrachtgevers, dat zich onder hoede Van Business©ees B.V. bevindt, blijft te allen tijde geheel voor risico van de opdrachtgever.

2. Business©ees B.V. is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect wordt veroorzaakt door wijzigingen in computerprogrammatuur en computersystemen in verband met bijvoorbeeld ieder schrikkeljaar.

3. Onverminderd het vorenstaande aanvaardt Business©ees B.V. geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken derden, noch voor de juistheid van de door deze derden verstrekte informatie. Algemene Leveringsvoorwaarden Business©ees B.V.7

4. Business©ees B.V. draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.

5. Evenmin is Business©ees B.V. aansprakelijk voor schadevergoeding, waarop derden aanspraak mochten maken, ter zake van schending van aan deze derden toekomende rechten, waaronder uitdrukkelijk begrepen de rechten van industriële en intellectuele eigendom.

6. De opdrachtgever vrijwaart Business©ees B.V. van alle kosten, schade en interessen, die voor deze mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van rechtsvorderingen, welke door derden, waaronder begrepen de door Business©ees B.V. ingeschakelde/betrokken medewerk(st)er ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen haar worden ingesteld, wegens handelen en/of nalaten van de opdrachtgever zelf, diens werknemers of ingeschakelde derden; de opdrachtgever is uit hoofde van de overeenkomst gehouden gevolg te geven aan een oproep van vrijwaring door Business©ees B.V.

7. Met inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald is elke vorm van aansprakelijkheid overigens beperkt tot 25% van het betreffende factuurbedrag.

8. De schade dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee weken na het ontstaan daarvan aan Business©ees B.V. worden gemeld, tenzij de opdrachtgever aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.

Artikel 12: Intellectuele eigendomsrechten

1. Business©ees B.V. behoudt al haar intellectuele eigendomsrechten, waaronder met name auteursrechten, voor ten aanzien van al hetgeen in verband met de uitvoering van de werkzaamheden aan de opdrachtgever wordt gesteld en/of geleverd. Bij onderlinge overeenkomsten kan worden bepaald dat de opdrachtgever een recht op openbaarmaking en/of verveelvoudiging verwerft, doch steeds uitsluitend voor het doel, waarvoor de opdracht is gegeven en slechts voor het aantal malen dat is overeengekomen dan wel noodzakelijkerwijze rechtstreeks uit de opdracht voortvloeit.

2. Business©ees B.V. is te allen tijde gerechtigd de tijdens de opdracht vervaardigde werken van haar naam te voorzien en desgewenst voor eigen promotionele doeleinden te gebruiken.

3. Opdrachtgever is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Business©ees B.V., niet bevoegd de uitvoering van de werkzaamheden door Business©ees B.V. en de door haar ingeschakelde derden/medewerk(st)er op film, video, foto dan wel enige andere toekomstige beelddrager vast te leggen.

Artikel 13: Retentierecht

Business©ees B.V. is gerechtigd de afgifte van al hetgeen zij in verband met een opdracht onder zich heeft op te schorten, totdat al haar vorderingen zijn voldaan, dan wel voor voldoening daarvan door of vanwege de opdrachtgever voldoende zekerheid is gesteld.

Artikel 14: Overdracht

1. De opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en plichten voortvloeiend uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Business©ees B.V.

2. De overeenkomst en deze voorwaarden blijven van kracht in geval de onderneming van de opdrachtgever geheel of ten dele van naam, rechtsvorm of eigenaar veranderd. In voornoemd geval dient de opdrachtgever zulks Business©ees B.V. onverwijld schriftelijk mede te delen.

Artikel 15: Meer partijen

Indien een overeenkomst wordt gesloten tussen Business©ees B.V. enerzijds en twee of meer partijen anderzijds, zijn deze partijen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de overeenkomst.

Artikel 16: Aflevering actiemateriaal

1. Aflevering door de opdrachtgever van door Business©ees B.V. te gebruiken goederen en materialen, hierna te noemen actiemateriaal, dient te geschieden in duidelijk te onderscheiden eenheden c.q. hoeveelheden waarvan de verpakking zodanig dient te zijn, dat zij voor ge-/verbruik geschikt is, een en ander ter beoordeling van Business©ees B.V.

2. Bij aflevering van het actiemateriaal dient Business©ees B.V. een gespecificeerde opgave te ontvangen van de soort der goederen alsmede van de daarbij behorende maten en gewichten.

3. Business©ees B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verschillen tussen aangeleverd, opgegeven, gebruikt en teruggeleverd actiemateriaal.

Artikel 17: Reclames

Reclames betreffende een actie moeten binnen 14 dagen na beëindiging van deze actie schriftelijk aan Business©ees B.V. kenbaar gemaakt worden.

Artikel 18: Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en Business©ees B.V. is Nederlands recht van toepassing

2. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de met Business©ees B.V. gesloten overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn dan wel van nadere overeenkomsten welke daarvan het gevolg zijn, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Zwolle, tenzij Business©ees B.V. een andere rechter mocht adiëren. Giethoorn, januari 2010.